Het Burgerinitiatief

Meer informatie over ons

Het burgerinitiatief

Sinds 2021 heeft deze 4 persoons initiatiefgroep intensief contact onderhouden met de gemeente Kerkrade. Begin 2023 heeft het overleg geresulteerd in een door gemeente en initiatiefgroep gedragen locatievoorkeur vlakbij het Discovery Museum en treinstation Kerkrade-Centrum, tevens station voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij en direct aan de nieuwe Parkstad (fiets- en wandel) Route.

De gemeente Kerkrade heeft initiatiefnemers gevraagd te onderzoeken hoeveel financiele middelen ingebracht kunnen worden, ofwel “start de fondswerving en kijk hoever jullie komen”. Zij deed nog geen toezeggingen voor een gemeentelijke bijdrage, maar zegde wel facilitaire ondersteuning toe.

Zodra de wervingscampagne is afgerond wordt het resultaat ervan voorgelegd aan de gemeente Kerkrade en zal in onderling overleg gekomen worden tot een Go/No Go beslissing over het te vervolgen bestuurlijke Kerkraadse traject om te komen tot realisatie van het kunstwerk.

Op 13 juli 2023 is notarieel opgericht en onder nummer 90833244 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel de Stichting Burgerinitiatief kunstwerk de Dirigent Kerkrade. Deze stichting heeft als doel de realisatie van het kunstwerk en gaat daartoe een wervingsactie voor sponsoring, donaties en susbsidies voeren in de periode najaar 2023 tot voorjaar 2024.

Organisatie
De stichting kent twee bestuursorganen

Het bestuur, bestaande uit initiatiefnemers en conceptbedenkers Ad en Leny Maarschalkerweerd, Yvonne Maarschalkerweerd, cultuureducatief en muziekspecialisten Patrick Letterle en Henk Mertens. Mogelijk wordt er nog een 6e bestuurslid toegevoegd.

Een Raad van Advies en Toezicht, die toeziet op een juist functioneren van het bestuur en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Dit orgaan toetst de correcte naleving van de Cultural Governance Code 2019 en heeft de plicht sponsoren en subsidiënten te informeren in geval van bestuurlijk wanbeleid of financiële malversaties. In deze Raad hebben zitting Jack Maka (controller), Harrie Reumkens (specialist blaasmuziek), Jose Fijnaut (beeldend kunstenaar) en Slavko Dujic (beeldend kunstenaar). Mogelijk wordt er nog een 5e lid toegevoegd.

Er worden geen medewerkers in dienstverband aangenomen. Er is sprake van een uitvoerend bestuur op basis van vrijwilligheid.

Ook de Raad van Advies en Toezicht, wier taken beschreven zijn in een door het Bestuur vastgesteld Huishoudelijk Reglement, werkt gratis op vrijwilligersbasis.

De betrokken kunstenaars Hub Pasmans en Hardy Mertens maken geen deel uit van de stichting. Het stichtingsbestuur heeft met hen een contract afgesloten met daarin opgenomen de overeengekomen financiële vergoeding voor de realisatie van het kunstwerk “de Dirigent”. Hun belangen worden in de Raad van Advies en Toezicht extra bewaakt door twee door hun voorgedragen leden (kunstenaars).

Het beleidsplan